Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne. (Dz.U.2012-1059)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. - Przeprowadzanie kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. (Dz.U.2000-75-866)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. - Szczegółowe warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007-16-92)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. - Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz.U.2007-133-924)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2010.194.1291)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. - Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audytów, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz.U.2009-43-346)