Słownik pojęć

Taryfa

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą

Przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca

P.E. „MEGAWAT” z siedzibą w Gliwicach, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem

Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą

Grupa taryfowa

Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania

Źródło ciepła

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych

Instalacja odbiorcza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie

Zewnętrzna instalacja odbiorcza

Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła

Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach

Nośnik ciepła

Woda lub para dostarczana do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła

Węzeł cieplny

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych

Węzeł cieplny grupowy

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt

Obiekt

Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi

Układ pomiarowo - rozliczeniowy

Dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła

Moc cieplna

Ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu

Zamówiona moc cieplna

Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji

Nielegalny pobór ciepła

Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

Sezon grzewczy

Okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów