Oświadczenie, które powinni złożyć odbiorcy ciepła niebędący gospodarstwem domowym w celu skorzystania z rekompensaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw, poniżej zamieszczamy oświadczenie, które należy złożyć do PE MEGAWAT Sp. z o.o. w terminie
21 dni od daty wejścia w życie Ustawy (20.09.2022 r.).
Uprawnieni do złożenia oświadczenia są odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa w załączeniu).