Słownik pojęć

Taryfa

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą


Przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca

P.E. „MEGAWAT” z siedzibą w Gliwicach, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem


Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą


Grupa taryfowa

Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania


Źródło ciepła

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła


Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych


Instalacja odbiorcza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie


Zewnętrzna instalacja odbiorcza

Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła


Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach


Nośnik ciepła

Woda lub para dostarczana do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła


Węzeł cieplny

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych


Węzeł cieplny grupowy

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt


Obiekt

Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi


Układ pomiarowo - rozliczeniowy

Dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła


Moc cieplna

Ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu


Zamówiona moc cieplna

Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji


Nielegalny pobór ciepła

Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy


Sezon grzewczy

Okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów