Przykładowa faktura


Przekładowa faktura została wystawiona za miesiąc sierpień 2015 r. dla obiektu zakwalifikowanego do grupy taryfowej Z1W11 tj. zasilanego w ciepło wytworzone we własnym źródle „Ciepłownia Dębieńsko” poprzez sieć ciepłowniczą nr 1 eksploatowaną przez P.E. MEGAWAT Faktura za ciepło wystawiana jest na podstawie wielkości zamówionej mocy cieplnej /opłata stała/ oraz od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu /opłata zmienna/.

 1. Grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia prowadzone są na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 2. Okres rozliczenia– miesiąc kalendarzowy, w którym zostało pobierane ciepło;
 3. Ilość energii cieplnej, jaka została pobrana na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w danym miesiącu;
 4. Ilość energii cieplnej jaka została zafakturowana w danym miesiącu ustalona na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (pkt 3);
 5. Opłata za moc zamówioną , stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną dla określonego nośnika ciepła – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych;
 6. Opłata stała za usługi przesyłowe, stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej sieci ciepłowniczej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.
 7. Opłata za ciepło, stanowiąca iloczyn ilości ciepła, ustalonej na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu określonym w umowie sprzedaży ciepła, i ceny ciepła dla określonego nośnika ciepła – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w który dostarczono ciepło;
 8. Opłata za nośnik ciepła, stanowiąca iloczyn ilości tego nośnika, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu określonym w umowie sprzedaży ciepła i ceny nośnika ciepła dla danej sieci ciepłowniczej-opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono nośnik ciepła;
 9. Opłata zmienna za usługi przesyłowe, stanowiąca iloczyn ilości ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu określonym w umowie sprzedaży ciepła, i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej sieci ciepłowniczej–opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło;
 10. Termin zapłaty – ostateczny termin wpłynięcia należności z faktury na konto P.E. MEGAWAT;
 11. Wartość netto za jednostkę ciepła.