Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna w rekrutacji pracowników.

Dane administratora danych i inspektora ochrony danych oraz warunki udziału w przyszłych rekrutacjach
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (zwaną dalej „Spółką”) przy ul. Bojkowskiej 37/Bud. Nr 4, przekazujesz dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym administratorowi danych osobowych, którym jest Spółka.

Przekazując dane zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie do wykorzystania w trakcie przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.” Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem mailowym: pem.rekrutacja@ec-remondis.pl lub pisząc listownie na adres siedziby Spółki (ul. Bojkowska 37/Bud. Nr 4, 44-100 Gliwice). W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem: IODO@pl.Andersen.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji. Jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę udział w przyszłych rekrutacjach, w tym celu dane będą przechowywane przez dodatkowy okres sześciu miesięcy, a po tym okresie zostaną usunięte.
Podstawą prawną przetwarzania takich danych jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, określonego w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może uzasadniać wykluczenie z rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzać będziemy wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odbiorcy danych
Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług i rozwiązań IT, a także podmiotom powiązanym z naszą Spółką. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wycofania swojej kandydatury z rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do chwili jej cofnięcia. W razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).