Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bojkowska 37 Budynek 4, 44-100 Gliwice., podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. wyjaśnień związanych z moim zapytaniem. Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na w/w zapytanie. Wyrażona przeze mnie zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) oraz może być wycofana w dowolnym czasie co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. roszczeń. Przysługują mi następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania); prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie zostaną przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Zdaję sobie sprawę z tego, iż podane przez mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora Danych, tj. firmę Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o.. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: megawat@pemegawat.pl, tel. (32) 330 28 60-63 lub pisemnie na adres: ul. Bojkowska 37 Budynek 4 44-100 Gliwice.